02 Feb

Evaluarea proiectului „Inițiative pe piața muncii în mediul rural”

cautarea unui loc de munca-s

În cele ce urmează, veți citi un extras din raportul de analiză a proiectului Inițiative pe piața muncii în mediul rural care parcurge mai multe aspecte evaluate cu scopul de a puncta ce a fost bine și ce ar putea să fie îmbunătățit în activitățile viitoare de acest fel. Raportul a fost întocmit de specialiști în evaluarea de proiecte din domeniul social și a avut la bază mai multe metode de evaluare astfel încât, analiza să fie complexă și să poată identifica cât mai fidel surse ale problemelor, acolo unde este cazul.

Proiectul a cuprins, alături de activitățile principale, evaluarea și monitorizarea felului în care a fost furnizat către participanți programul integrat de consiliere, formare profesională și mediere pentru piața muncii. Astfel, a fost posibilă identificarea celor mai bune metode de a răspunde prompt nevoilor participanților, de a crește relevanța serviciilor furnizate pentru grupul țintă și de a desprinde lecții învățate ce pot fi aplicate ulterior în proiecte similare de către membrii parteneriatului sau de către alte organizații care desfășoară proiecte sociale în mediul rural.

Metodele de evaluare au cuprins interviuri față-în-față și telefonice cu participanții și experții implicați în proiect, observații directe ale evaluatorilor și analiza de documente rezultate în urma activităților.

Extrasul de analiză se referă la următoarele aspecte evaluate:


  1. Calitatea procesului de informare și consiliere;

  2. Calitatea procesului de formare profesională;

  3. Calitatea procesului de mediere în vederea ocupării;

  4. Calitatea procesului de promovare a serviciilor oferite în cadrul proiectului;

  5. Calitatea resurselor puse la dispoziția grupului țintă prin proiect;

  6. Calitatea colaborării între părțile interesate ale proiectului.


Calitatea procesului de informare și consiliere

Cele mai importante resurse în prestarea acestor servicii au fost resursele umane ale organizațiilor partenere: au fost mobilizați specialiști cu competențe și experiență în domeniul ocupării, care au antrenat beneficiarii într-o largă diversitate de activități menite să identifice cât mai corect situația fiecărei persoane vizate și să conducă la propuneri de dezvoltare profesională cât mai potrivite cu nevoile specifice ale fiecăruia; în acest scop au fost realizate activități privind:


  • Informarea participanților privind evoluţiile pe piaţa muncii, privind obiective orizontale;

  • Evaluarea personalității în perspectiva orientării profesionale prin testare psihologică și consiliere individuală;

  • Organizarea de sesiuni de grup de consiliere profesională şi dezvoltare personală.

Ca urmare a nevoilor identificate pe parcursul analizei tehnice, serviciile furnizate au fost completate cu o campanie de conștientizare privind un stil de viață sănătos. Cele 25 de seminarii organizate începând cu august 2015 au completat perspectiva asupra vieții profesionale cu cea medicală asupra multiplelor dimensiuni ale vieții personale a individului (alimentație, igienă, sănătatea reproducerii, vaccinuri etc.).

Varietatea și caracterul complementar al activităților de informare și consiliere, adaptate la specificul local al comunităților vizate, au contribuit decisiv la asigurarea unui răspuns adecvat la nevoile grupului țintă, la caracteristicile pieței locale a muncii și la nevoile angajatorilor din regiune.

Astfel s-a asigurat un grad foarte ridicat de satisfacție a beneficiarilor referitor la utilitatea acestor sesiuni pentru căutarea, găsirea și păstrarea unui loc de muncă adecvat; pentru exemplificare, cităm din chestionarul completat de unul din membrii grupului țintă:

[Sesiunea de informare și consiliere] chiar m-a ajutat să decid asupra ceea ce vreau de la viață, fiindcă eram în situația de a lua o decizie și, după ce am făcut consilierea, am putut lua decizia cea mai potrivită pentru mine, am știut ce mi se potrivește.”

Calitatea procesului de formare

Activitățile de formare, finalizate prin evaluare și certificarea competențelor dobândite, s-au încadrat în două mari categorii: cursuri de calificare și cursuri de perfecționare, ambele fiind susținute de formatori certificați, cu competențe relevante și experiență în domeniu.

Selectarea ocupațiilor care au făcut obiectul formării – recepționer, secretariat, lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții, cameristă, patiser, frizer, confecționer asamblor articole din textile, agent de pază – s-a făcut ținând cont de specificul regiunilor vizate, de caracteristicile pieței regionale de muncă și ale tendințelor constatate prin documentare și analiza realizată la momentul elaborării proiectului și actualizată ulterior, pe parcursul implementării.

Astfel, proiectul a atins un înalt nivel de relevanță față de nevoile beneficiarilor cu privire la ocupare, prin faptul că tematica și conținutul sesiunilor de formare au fost adaptate la contextul local, precum și prin respectarea stilului de învățare specific adulților. Sesiunile de formare au îmbinat aspectele teoretice cu numeroase ore de practică, apreciate ca o ocazie esențială de a înțelege și exersa ce presupune exercitarea unei anumite meserii. La calitatea ridicată a formării a contribuit și flexibilitatea echipei de proiect, permanent adaptată la nevoile concrete existente sau ivite pe parcurs în rândul beneficiarilor.

În consecință, nivelul de satisfacție a beneficiarilor a fost foarte ridicat, micile nemulțumiri înregistrate din partea unora dintre participanți față de unele produse sau servicii auxiliare (de ex., catering) fiind discutate și rezolvate fără ca rezultatele finale să fie afectate.

Participanții au apreciat în mod deosebit elemente cum sunt calitatea predării, nivelul de pregătire a formatorilor, calitatea materialelor primite (suporturi de curs) – clare și bine structurate, respectul formatorilor față de participanți, atmosfera de lucru relaxantă și stimulatoare, remarcându-se în special lipsa mustrărilor și încurajarea întrebărilor și a încercărilor repetate, claritatea răspunsurilor, explicarea tuturor noțiunilor folosite în prezentările orale și în materialele scrise, ocazia de a cunoaște și colabora cu persoane noi, posibilitatea de a obține recunoașterea oficială a cunoștințelor dobândite, prin susținerea examenului final de absolvire.

Calitatea procesului de mediere în vederea ocupării

În urma cursurilor de formare, membrii grupului țintă au beneficiat de servicii de mediere – proces complex, care cuprinde mai multe faze.

Prima etapă, selectarea beneficiarilor, s-a realizat pornind de la persoanele care au absolvit cursurile de formare. A urmat apoi identificarea locurilor de muncă disponibile la nivel local sau regional și informarea beneficiarilor cu privire la acestea.

În funcție de oportunitățile identificate pe piața muncii, consilierii locali de orientare profesională au acordat asistență pentru stabilirea legăturilor între angajatori și beneficiari și sprijin în finalizarea formelor legale de ocupare. Beneficiarii proiectului au participat la sesiuni de job-club pentru deprinderea de competenţe de căutare a unui loc de muncă: întocmirea unui CV, pregătirea interviului de angajare etc.

Medierea s-a dovedit deosebit de utilă prin sprijinirea directă, concretă și complexă a beneficiarilor în căutarea și găsirea unui loc de muncă. S-a remarcat și că aceste activități solicită într-o foarte mare măsură specialiștii și membrii echipei de proiect implicați direct în implementare din cauza faptului că presupun o atenție continuă îndreptată către piața de muncă locală și o atitudine dinamică prin care să se vină în întâmpinarea angajatorilor, asigurându-se construirea și menținerea unei punți de legătură între angajatori și beneficiari, precum și o implicare substanțială ca timp în fiecare caz individual care se finalizează cu încheierea unui contract de muncă.

Importanța resurselor umane mobilizate reprezintă așadar un factor cheie: experiența specialiștilor este crucială, iar aceștia trebuie să fie permanent disponibili să sprijine beneficiarii și să răspundă angajatorilor în mod constructiv.

Alegerea strategiei urmărite în procesul medierii, atitudinea față de beneficiar – mai degrabă ocrotitoare sau, dimpotrivă, orientată către sprijinirea beneficiarilor să devină independenți, să facă singuri alegerile importante – sunt aspecte centrale ale acestei activități și depind la rândul lor de competențele, experiența și intuiția consilierului local.

În ceea ce privește job-club-ul, satisfacția tuturor beneficiarilor a reieșit în mod direct, în primul rând datorită caracterului aplicat și a utilității informațiilor și recomandărilor primite. Cităm în acest sens părerile câtorva beneficiari:

… chiar interesant, ne interesa cum să ne prezentăm, CV-ul, ce întrebări să punem unui angajator și ce întrebări ne pun ei.”

Eram emoționate, trebuia să vorbim ca la un interviu. A fost frumos.”

Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că se discutau subiecte foarte interesante.”

Am avut ocazia să întâlnesc multi oameni minunați și să învăț multe lucruri noi.”

În general, medierea a fost percepută în mod pozitiv de către toți cei implicați, reprezentând un succes atât la nivelul percepțiilor, cât și la nivelul rezultatelor finale și al locurilor de muncă ocupate:

Proiectul acesta m-a ajutat foarte mult, având în vedere că am urmat cursul de lucrător comercial și acum lucrez tot in domeniu. Am reușit să mă angajez într-o librărie.”

Pe de altă parte trebuie menționat și că, chiar dacă unii beneficiari nu s-au putut angaja până în prezent, prin participarea la activitățile proiectului șansele lor de angajare au fost îmbunătățite. Medierea poate da rezultate în orice moment, având în vedere că, odată stablit contactul dintre beneficiari și potențialii angajatori, oportunitea de a ocupa un loc de muncă la acel angajator poate apărea oricând.

Calitatea procesului de promovare a serviciilor oferite în cadrul proiectului

Promovarea serviciilor oferite de specialiștii din cadrul proiectului – informare și consiliere profesională, formare și mediere – a avut o importanță deosebită, având ca rezultat direct atragerea atenției potențialilor beneficiari. Procesul de promovare a presupus transmiterea informațiilor prin materiale tipărite, contact direct și mediul online.

Legat de eficiența acestor mijloace de comunicare, s-a constatat că atunci când cei potențial interesați primesc informațiile în formă scrisă, iar pentru detalii suplimentare sau lămuriri trebuie luată legătura cu o persoană de contact, adeseori se evită să se mai ceară amănunte din cauza sentimentului de neîncredere sau disconfortului față de ideea de a se implica într-un asemenea demers de comunicare. Prin urmare, modalitățile de informare cele mai eficiente s-au dovedit a fi cele bazate pe contactul direct cu potențialul beneficiar, care are astfel ocazia să pună pe loc întrebările care îl interesează, mai ales atunci când este încurajat explicit de către persoana de contact și are posibilitatea de a se convinge că aceasta este prietenoasă și deschisă către comunicare.

Calitatea resurselor puse la dispoziția grupului țintă prin proiect

Principalele resurse puse prin proiect la dispoziția membrilor grupului țintă cu ocazia prestării serviciilor în vederea ocupării au fost cele umane și cele materiale.

Referitor la resursele umane, echipa proiectului a mobilizat, pentru legătura directă cu grupul țintă, următoarele tipuri de specialiști: consilieri de orientare privind cariera, experți în consiliere, formatori, lectori, instructori de practică, precum și persoane care au avut rolul de experți organizatori și coordonatori pentru diferitele tipuri de servicii – informare, consiliere, calificare, perfecționare, mediere, job-club.

Standardele stabilite pentru specialiști au fost ridicate, presupunând competențe profesionale complexe, cunoașterea domeniului social, familiarizarea cu diferitele caracteristici psihologice specifice mediului vizat, precum și stăpânirea limbilor în care s-au derulat activitățile – în anumite comunități din județele Mureș și Harghita, activitățile au avut beneficiari vorbitori predominant de limbă maghiară. Astfel, prin diversitatea calificărilor, competențelor și abilităților de comunicare ale membrilor echipei, s-a putut răspunde tuturor nevoilor idenitificate. Dintre aprecierile participanților cu privire la nivelul de competență și de implicare a specialiștilor cităm pentru exemplificare următoarele, înregistrate cu ocazia interviurilor individuale și de grup realizate în procesul de analiză tehnică:

Toți au fost extraordinari.”

Oamenii care ne-au predat au fost clari, conciși și la obiect, chiar mi-e dor de un domn profesor de acolo.”

… foarte de treabă și foarte dornici să ne ajute să evoluăm.”

Ne vorbeau de la egal la egal şi pe înțelesul nostru.”

Mie mi-au plăcut foarte mult oamenii cu care am intrat în contact şi pentru că erau foarte calzi.”

De cele mai multe ori poate răbdarea dânșilor a fost pusă la răbdare cu noi, dar de fiecare dată ne-au răspuns la întrebări fără să se supere.”

Printre cele mai importante aspecte pozitive rezultate în urma prestațiilor specialiștilor s-au numărat, conform părerilor beneficiarilor, autocunoașterea avansată rezultată din activitățile de consiliere și dezvoltare personală, ajutând la realizarea celor mai potrivite opțiuni privind cariera, precum și caracterul practic al formării – prin exemple, prin simularea unor situații reale și prin sprijinul oferit în găsirea unui loc de muncă.

Un alt indiciu pozitiv cu privire la succesul modului de funcționare a echipei de specialiști constă în nivelul ridicat de satisfacție al unor persoane pentru care inițial singura atracție a proiectului o reprezenta oferirea subvenției de la finalul participării la activități. Chiar și în cazuri de acest fel au existat participanți care, datorită calității ridicate a serviciilor prestate, au realizat pe parcurs că beneficiile participării depășesc cu mult subvenția obținută, manifestând până la urmă un interes real față de conținutul programului de informare și consiliere / formare / mediere.

În ceea ce privește categoria resurselor materiale, cele mai importante elemente au fost spațiile alocate desfășurării activităților cu membrii grupului țintă, care au fost identificate în puncte cât mai ușor accesibile grupurilor de participanți, chiar în localitățile de proveniență ale acestora.

Spațiile pentru activități au fost identificate pe baza unor criterii cum sunt capacitatea de a găzdui în bune condiții toți membrii grupului țintă prezenți la activitatea respectivă; asigurarea unei atmosfere liniștite, necesare bunei derulări a activității; posibilitatea de a fi organizat din punct de vedere al mobilierului astfel încât să se poată asigura participarea activă a fiecărei persoane la activități, precum și distribuirea uniformă a participanților în sală; apropierea de alte spații de interes local, precum potențiali angajatori sau locuri de realizare a practicii – pentru aplicarea cunoștințelor dobândite și a abilităților deprinse în cadrul activităților.

Calitatea colaborării între părțile interesate ale proiectului

Membrii structurilor partenere au dezvoltat o relație consistentă de coordonare și colaborare datorită pe de o parte cooperării anterioare de succes și, pe de altă parte, determinării actuale de a se implica în toate etapele proiectului, de la inițierea și până la încheierea acestuia.

Nu au fost identificate situații problematice, dificultățile întâmpinate pe parcursul implementării activităților fiind abordate în mod transparent și flexibil, astfel încât s-a reușit identificarea din timp de soluții acceptate de toate de părțile implicate și menținerea unui climat general de bună colaborare.

În ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale, instituțiile publice și alte organizații în vederea identificării potențialilor membri ai grupului țintă și a potențialilor angajatori, precum și pentru obținerea unei imagini cât mai fidele asupra pieței locale a forței de muncă, aceasta a decurs în cele mai bune condiții, contribuind semnificativ la succesul proiectului.

Legat de colaborarea dintre organizațiile partenere și beneficiari, aceasta a decurs în principiu în condiții bune, datorită regulilor clare, procedurilor transparente și disponibilității generale a echipei proiectului pentru remedierea oricăror dificultăți apărute. Principala sursă generatoare de sincope în comunicarea și cooperarea dintre organizații și membrii grupului țintă a reprezentat-o subvenția acordată absolvenților certificați ai programelor de formare derulate în cadrul proiectului: fiind uneori singurul sau principalul factor motivațional al participării unor beneficiari la activități, acordarea subvenției a permis și participarea unor persoane care nu aveau un interes real în a dobândi noi competențe și abilități și în a-și spori șansele de angajare. Chiar și în aceste condiții, subvenția a reprezentat un sprijin important pentru mulți beneficiari care, pe perioada desfășurării sesiunilor de informare, consiliere, formare și mediere, au fost limitate în a-și desfășura activitățile obișnuite, precum munca zilieră. În plus, unele dintre persoanele motivate doar de subvenție au realizat, pe parcurs, ce oportunități și beneficii le aduce implicarea în activitățile proiectului, pe termen scurt, mediu și lung.

Calitatea colaborării cu factorii locali în cadrul proiectului

Calitatea implicării factorilor de la nivel local s-a dovedit a fi una ridicată, esențială pentru realizarea cu succes a activităților proiectului, incluzând atât structuri publice, cât și organizații sau persoane din domeniul privat.

Colaborarea la nivel local a avut importanță covârșitoare în cadrul tuturor etapelor proiectului, de la identificarea și înregistrarea membrilor grupului țintă până la susținerea propriu-zisă a activităților de informare, consiliere, formare și sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă.

În ceea ce privește principalele structuri locale din zona publică – autorități publice locale, instituții de învățământ, biblioteci – s-a observat că nivelul de implicare, respectiv sprijinul acordat de acestea a variat de la aplicarea minimalistă a atribuțiilor lor legale, până la promovarea extinsă a unor principii și valori specifice exemplelor de bună practică, unde factorii locali identifică soluții concrete, adaptate problemelor și nevoilor locale, dând dovadă de creativitate și spirit de inițiativă cu respectarea în același timp a limitelor legale.

În promovarea oportunităților oferite de proiect în vederea identificării grupului țintă s-au remarcat factori locali care au folosit, cu respectarea prevederilor legale, bazele de date pe care le gestionează, au participat la informarea propriu-zisă a potențialilor membri ai grupului țintă, au pus prompt la dispoziție documentația necesară înregistrării în cadrul grupului țintă, au pus la dispoziție spații pentru întâlniri. Odată convinși de credibilitatea proiectului, factorii publici au susținut, în comunitățile vizate, oferta organizațiilor partenere; în acest fel reticențele și neîncrederea colectivității locale au fost reduse substanțial, iar deschiderea acesteia către participarea la proiect a fost mult îmbunătățită.

Sesiunile de informare, consiliere și formare profesională au fost la rândul lor sprijinite prin punerea la dispoziție a unor spații de desfășurare, precum și prin contribuția la menținerea nivelului de mobilizare a participanților. Uneori, autoritățile au intervenit inclusiv în momentele dificile în care s-au înregistrat nemulțumiri ale participanților privind întârzierea subvențiilor, existând cazuri unde reprezentanții factorilor locali au facilitat relațiile tensionate cu participanții, girând astfel credibilitatea organizațiilor partenere.

În procesul de mediere în vederea ocupării, la formele de sprijin menționate deja s-au adăugat sensibilizarea și deschiderea agenților economici locali, care au oferit atât locuri pentru desfășurarea propriu-zisă a întâlnirilor și spațiul și resursele necesare modulelor practice din cadrul cursurilor, cât și posibiliăți de angajare ulterior finalizării cursurilor de formare profesională din cadrul proiectului.

În concluzie, experiența din cadrul proiectului demonstrează că autoritățile locale, unitățile de învățământ, bibliotecile publice se pot implica în mod substanțial, cu respectarea prevederilor legale, în identificarea unor servicii de ocupare cât mai potrivite contextului local, contribuind activ la educarea membrilor colectivităților locale în perspectiva obținerii unor efecte pe termen lung. Efortul structurilor publice are impact maxim atunci când se completează cu acțiuni ale domeniului privat – operatori economici, membrii individuali ai comunității, biserici etc., iar colaborarea dintre acestea este posibilă din punct de vedere al legislației românești în vigoare chiar în cadrul unor rețele informale care să funcționeze la nivelul fiecărei comunități interesate.

Copyright © 2014-2015. Toate drepturile rezervate.